Hasta Hakları Birimi
08 Eylül 2021

 • Hasta Hakları Birimi

   

  • HASTA HAKLARI
   Hasta Hakları Birimi: Giriş Kat

   HASTA HAKLARI BİRİMİ merkezimizde  yaşanabilecek hasta şikayetlerine  bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmektedir.
  • Hasta Hak.jpg

 • HASTA HAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ
  *Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak.
  *Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek.
  *Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek.
  *Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Hasta/Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarına yardım etmek.
  *Ayrıca Dilek-Öneri kutularından çıkan formların takibini yapmak ve hasta memnuniyet anketlerinin Hasta Memnuniyet Prosedürü doğrultusunda uygulamaktır.

   ŞİKAYET VE ÖNERİ BİLDİRİM YOLLARI
  Hastanemizle ilgili her türlü öneri, şikayet, soru ve memnuniyetlerinizi;
  •    Öneri-şikayet kutuları
  •    www.amasyaadsm@saglik.gov.tr> İletişim>Görüş öneri formu
  •    E-mail: amasya.adsm.saglik.gov.tr
  •    Sabim>Alo 184,
  •    Cimer
  Kanalları ile bize ulaştırabilirsiniz.

  HASTA HAKLARI BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ
  Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurulur.
  Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
  Başvuru yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır.
  Başvuru formu Sağlık Bakanlığı Web sayfasına aktarılır.
  Şikayete maruz kalan hastane çalışanından birkaç  gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 5 gün içinde vermek zorundadır.
  Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da 5 gün içinde bilgi alınır.
  Hastane hasta hakları birimi ve başhekimlik tarafından durum çözümlenir.
 •    HASTA HAKLARI
   1. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
   2. Sağlık Hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.
   3.Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.
   4.Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.
  5.Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesi isteme hakkı. (Örn:Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.)
  6.Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.
  7. Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.
  8. Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.
  9.Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme yada bilirkişiye inceletme hakkı.
  10. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesine isteme hakkı.
  11.Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.
  12.Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.
  13.Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı.
  14.İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
  15.Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı.
  16.Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.
  17.Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.

  HASTA SORUMLULUKLARI
 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 •  Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 •  Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir,
 •  Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 •  Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında  hasta hakları birimine başvurur.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-kur,Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
 • Hasta; personelin,, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
Hasta; kurumun  malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

C. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME
   Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hekiminizi SEÇME DEĞİŞTİRME Hakkı
•Merkezimizde  hekiminizi seçebilirsiniz.
•Uygun koşullar sağlanması durumunda hekiminizi değiştirmek için hasta hakları birimine başvurabilirsiniz..
•Ayrıntılı bilgi için giriş katında ki hasta hakları birimimize başvurabilirsiniz.