Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi Görev Alanı

Kalite yönetim birimi

Kurumda SKS (Sağlıkta Kalite Standartları)ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlamak. Sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 
¢Kalite Yönetim SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
¢Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
¢Öz değerlendirmeleri yönetir.
¢İstenmeyen olay bildirim sistemine ve risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
¢Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar. 
¢Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
¢Hasta -Çalışan Memnuniyetinin (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, sonuçlara yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta çalışan geribildirimlerinin alınması) ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir.
¢SKS ADSH çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
¢Kalite göstergelerine yönelik süreçlerini yönetir.
¢SKS ADSH çerçevesinde komite -ekip -komisyonlara üye olarak katılır.

13 Ocak 2022